Oferta - Systemy sterowania ruchem kolejowym

Komputerowy system prowadzenia ruchu kolejowego ILTOR-2

ILTOR-2 jest nowoczesnym komputerowym systemem prowadzenia ruchu kolejowego i automatyzacji obsługi pracy nastawnicy z zastosowaniem graficznego interfejsu użytkownika. System przeznaczony jest do sterowania zdalnego jednej lub wielu stacji i obszarów sterowania. Umożliwia budowanie wielu stanowisk sterowania ruchem, stanowisk dyspozytorskich i obsługi technicznej. System jest przystosowany do sterowania systemów srk przekaźnikowych i komputerowych.

W systemie zastosowano rozwiązania zapewniające bezpieczne zobrazowanie i bezpieczny sposób wprowadzania poleceń specjalnych. W celu zwiększenia niezawodności zastosowano konfigurację sprzętową i oprogramowanie pozwalające na zapewnienie dostępności systemu w przypadku uszkodzenia poszczególnych komputerów.

System został opracowany i jest rozwijany od roku 1990.

Aktualnie właścicielem systemu ILTOR-2 są Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

System ILTOR-2 w szczególności:

 • zapewnia ciągłą i równoczesną informację o stanie urządzeń podległego obszaru sterowania (obrazy przeglądowe) i obiektu aktualnie sterowanego (obraz szczegółowy),
 • umożliwia personelowi wybór obszaru do szczegółowego zobrazowania,
 • przekazuje informacje nt. stanu funkcjonalnego poszczególnych urządzeń podlegających sterowaniu (semafory, zwrotnice i inne elementy infrastruktury),
 • przekazuje podstawowe, istotne informacje o stanach awaryjnych urządzeń srk (np. brak zasilania, uszkodzona żarówka, ...),
 • umożliwia wprowadzanie poleceń do systemu, oraz kontroluje formalną poprawność wprowadzanego polecenia (np. zgodność adresu urządzenia, zgodność polecenia z typem obiektu do którego zostało ono skierowane, itp.),
 • umożliwia wprowadzanie i kontrolę realizacji poleceń specjalnych,
 • zapewnia rejestrację stanu urządzeń, poleceń, meldunków,
 • za pośrednictwem interfejsu do urządzeń srk, ujednolica sposób obsługi i zobrazowania.

Zakres poleceń nastawczych realizowanych przez podsystem ILTOR-2 obejmuje wszystkie polecenia indywidualne (jednoadresowe) oraz polecenia grupowe (wieloadresowe – np. przebiegowe nastawianie, itp.) a także polecenia specjalne.

ILTOR-2 zbudowany jest z wielu współpracujących ze sobą procesorów (komputerów), w ramach których działają poszczególne podsystemy. Każdy z podsystemów może działać wspólnie z innymi lub samodzielnie, dając użytkownikowi możliwość korzystania z wszystkich zalet systemu.

ILTOR – System Zdalnego Sterowania

Jest systemem, który pozwala sterować ruchem kolejowym zdalnie (ZS) lub miejscowo (SM), z zastosowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Umożliwia on operatorowi obserwowanie ruchu pociągów w terenie i sterowanie ruchem. Specyficzna budowa systemu daje możliwość tworzenia w zależności od potrzeb jedno- lub wielostanowiskowych pulpitów nastawczych, pozwalając na jednoczesną pracę kilku dyżurnych ruchu.

 Podsystem Przekazywania Informacji o Pociągu (ILTOR-PIOP)

Podsystem pomagający dyżurnym ruchu sprawnie i szybko komunikować się z dyspozytorem, dyżurnymi na sąsiednich posterunkach, dróżnikami. Ułatwia prowadzenie ruchu i przygotowywanie dokumentów stacyjnych.

Podsystem Centrum Kierowania Ruchem (ILTOR-CKR)

Prezentuje na swoich monitorach zobrazowania przeglądowego obraz dokładnie opisujący sytuację ruchową na kontrolowanym obszarze. Umożliwia nadawanie i odbieranie telegramów od i do dyżurnych ruchu, przekazywanie informacji o pociągach z automatycznym lokalizowaniem każdego pociągu, a także zarządzanie rozkładem jazdy. Obraz przekazywany jest w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym, dostarczając w ten sposób pełny i aktualny przegląd sytuacji.

Podsystem ILTOR-CKR pozwala również na zobrazowanie sytuacji ruchowej z możliwością wyboru obrazów uproszczonych i szczegółowych sytuacji oraz w postaci wykresu ruchu.

Podsystem Automatyzacji Powiadamiania Dróżników (ILTOR-APD)

To podsystemem, który ułatwia szybką i pełną komunikację z dróżnikami. Pozwala na sprawną wymianę informacji pomiędzy dyżurnym ruchu i dróżnikiem oraz wczesne ostrzeganie o wszelkich nieprawidłowościach poprzez: wymianę telegramów o ustalonym formacie pomiędzy dyżurnym ruchu, rejestrację czynności dróżnika i dyżurnego ruchu w zakresie powiadamiania dróżników automatyczne prowadzenie dokumentów strażnicowych, archiwizację informacji i telegramów, zobrazowanie sytuacji ruchowej w odpowiednim obszarze.

Zintegrowany system diagnostyczny ILTOR-DIAG

System ILTOR-DIAG pomaga zminimalizować niebezpieczeństwa wynikające z ewentualnych usterek w pracy urządzeń i systemów sterowania ruchem, zasilania. Integruje różne systemy i urządzenia towarzyszące urządzeniom sterowania ruchem. Posiada możliwość współpracy z innymi systemami nadrzędnymi. Wyposażony jest w komputerowy rejestrator stanu diagnozowanych urządzeń. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie stanu i parametrów pracy urządzeń.

 

System WT UZ

Komputerowe urządzenia zależnościowe typu WT UZ przeznaczone są do realizacji funkcji zależnościowych w stacyjnych systemach sterowania ruchem kolejowym. Współdziałają z innymi podzespołami elektronicznych urządzeń nastawczych w celu realizacji funkcji dialogowych, rejestracyjnych i diagnostycznych.

Urządzenia zależnościowe WT UZ są urządzeniami wielokomputerowymi składającymi się z:

 • komputerów zależnościowych (odpowiedzialnych za przetwarzanie dwukanałowe funkcji zależnościowych i poleceń specjalnych),
 • kaset zdalnych (realizujących dwukanałowe przetwarzanie operacji wejścia / wyjścia),
 • sieci transmisyjnej (łączącej pozostałe komputerowe podzespoły urządzeń nastawczych pomiędzy sobą).


W zależności od potrzeb (badania, testowanie, wymagania zleceniodawcy itp.) do konfiguracji urządzeń zależnościowych WT UZ może być dołączony zestaw komputerów i urządzeń testowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania funkcji zależnościowych w systemie osiągane jest poprzez:

 • dwukanałowe przetwarzanie informacji,
 • zastosowanie specjalnych obwodów odczytywania stanu urządzeń (zewnętrznych),
 • zastosowanie komparatorów bezpiecznych w obwodach poleceniowych.


Komputerowe urządzenia zależnościowe współpracują z typowymi (tradycyjnymi)obwodami torowymi lub innymi układami kontroli niezajętości (np. elektroniczne obwody torowe, liczniki osi) generującymi typowy sygnał niezajętości.

Urządzenia typu WT UZ współpracują z komputerem wybierającymi będącym podzespołem systemu nadrzędnego (takiego jak: WT EPN, ILTOR-2, WSKR-2 lub inny dowolnego producenta, w którym zostanie zrealizowany odpowiedni

Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie

Gdzie jesteśmy