O Firmie

Doświadczenie to gwarancja

Historia firmy sięga roku 1924, kiedy to powstał zalążek obecnego zakładu pod nazwą „WARSZTATY NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO W LIGOCIE". W roku 1926 po wykupieniu od Księcia Pszczyńskiego gruntu powstają „Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Piotrowicach", które następnie przekształcają się w „Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Katowicach" W wyniku reorganizacji Zakłady zmieniają nazwę na „Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A"

Od 01.01.1992 roku Kolejowe Zakłady Automatyki zostają wydzielone z PKP i przyjmują nazwę „Przedsiębiorstwo Automatyki Kolejowej". Rok 1995 jest rokiem przełomowym w działalności firmy - powstaje Spółka Akcyjna, której akcjonariuszami są pracownicy PAK Katowice i przybiera nazwę „Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice Spółka Akcyjna". KZA Katowice przejęła cały zakres działalności gospodarczej po PAK K-ce i dynamicznie rozwija produkcję poprzez modernizację starych i wprowadzanie nowych wyrobów.

W pierwszym kwartale 2016 roku firma zmieniła swoją nazwę na Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 Zarząd deklaruje jednoznaczną Politykę w zakresie zarządzania jakością i zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych usług i wytworzonych produktów, zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do jej stosowania. Zapewnia dążenie do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania z zapewnieniem zgodności z wymaganiami prawnymi mającymi zastosowanie w działaniach spółki.

W zarządzaniu organizacją, priorytetem są:

  • Spełnianie wyspecyfikowanych wymagań klienta/zamawiającego w zakresie określonym w kontraktach i ofercie produktowej
  • Zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych usług, produktów i systemów wytworzonych przez organizację oraz systemów będących częścią infrastruktury kolejowej zabudowanych przez pracowników spółki
  • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wynikających z działań rozwojowych i innowacyjnych w celu zwiększenia atrakcyjności własnej oferty produktowej (produkcja przemysłowa)

Zgodnie z powyższymi założeniami, definiowane są biznesowe cele długoterminowe.

Cele te są delegowane na niższe szczeble organizacji i określane jako zadania z terminem realizacji oraz przypisaną odpowiedzialnością.

Zadania te korespondują z opisem postępowania w instrukcjach operacyjnych uszczegóławiających przebiegi procesów. Dla procesów określa się wskaźniki i mierniki, których monitorowanie pozwala na systematyczną kontrolę ich efektywności. W firmie funkcjonuje, jest rozwijany i doskonalony zintegrowany system zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 oraz o normy CENELEC określające wymagania dla badań i rozwoju, wytwarzania i montażu produktów bezpiecznych dla użytkowników na każdym etapie ich realizacji.

Zintegrowany system zarządzania identyfikuje wszystkie procesy oraz działania, które są nadzorowane, żeby zapewnić właściwy sposób postępowania według jasno określonych zasad, regulaminów, procedur, instrukcji oraz dostarczania w każdym momencie identyfikowalnych dowodów z ich realizacji.

 

Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna
Siedziba: ul. Adama Asnyka 32, 40-696 Katowice
KRS: 0000087900, NIP: 634-10-08-744, REGON: 272388134
Kapitał Zakładowy: 10 062 500,00 PLN
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS

Struktura kapitałowa:

Akcjonariusz                                                                                        Liczba akcji                 Liczba głosów                % udział w kapitale
CRW Infosystem Sp. z o.o.                                                                   8.449.050                    10.138.860                               87,5 %
Railway Infrastructure and Integration Services Sp. z o.o.          1.204.350                     1.204.350                                 12,5 %
Razem:                                                                                                      9.653.400                     11.343.210                                 100 %

DLA AKCJONARIUSZY
Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie
Dlaczego
kza?

Oferujemy swoje usługi w zakresie prac projektowych, robót budowlano-montażowych, systemów sterowania ruchem kolejowym i produkcji przemysłowej.

Czytaj więcej

Gdzie jesteśmy