O Firmie

Doświadczenie to gwarancja

Historia firmy sięga roku 1924, kiedy to powstał zalążek obecnego zakładu pod nazwą „WARSZTATY NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO W LIGOCIE". W roku 1926 po wykupieniu od Księcia Pszczyńskiego gruntu powstają „Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Piotrowicach", które następnie przekształcają się w „Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Katowicach" W wyniku reorganizacji Zakłady zmieniają nazwę na „Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A"

Od 01.01.1992 roku Kolejowe Zakłady Automatyki zostają wydzielone z PKP i przyjmują nazwę „Przedsiębiorstwo Automatyki Kolejowej". Rok 1995 jest rokiem przełomowym w działalności firmy - powstaje Spółka Akcyjna, której akcjonariuszami są pracownicy PAK Katowice i przybiera nazwę „Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice Spółka Akcyjna". KZA Katowice przejęła cały zakres działalności gospodarczej po PAK K-ce i dynamicznie rozwija produkcję poprzez modernizację starych i wprowadzanie nowych wyrobów.

W pierwszym kwartale 2016 roku firma zmieniła swoją nazwę na Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.

Polityka jakości

Podstawą wszelkich działań Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia. Świadomi, że Klienci postrzegają nasze Zakłady poprzez ocenę jakości realizowanych przez nas procesów, stawiamy sobie nadrzędne zadanie:

 Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w dziedzinie projektowania, budowy i remontów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i elektroenergetyki oraz produkcji przemysłowej.

 

Zadanie to realizujemy poprzez :

  •          stałą i przyjazną współpracę z Klientami oraz innymi zainteresowanymi stronami,
  •          ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
  •          działania zgodne z przepisami prawa,
  •          nadzór nad realizowanymi procesami,
  •          utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015
  •          spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 3834-3.

Kierownictwo Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń Polityki jakości, a także do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzenia Jakością.

Zarząd deklaruje, że zapewni warunki i środki (zasoby) do utrzymywania oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

 Niniejsza polityka jakości:

  • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów celów jakościowych,
  • podlega przeglądom pod względem jej aktualności.

 

Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna
Siedziba: ul. Adama Asnyka 32, 40-696 Katowice
KRS: 0000087900, NIP: 634-10-08-744, REGON: 272388134
Kapitał Zakładowy: 10 062 500,00 PLN
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS

Struktura kapitałowa:

Akcjonariusz                                                                                        Liczba akcji                 Liczba głosów                % udział w kapitale
CRW Infosystem Sp. z o.o.                                                                   8.449.050                    10.138.860                               87,5 %
Railway Infrastructure and Integration Services Sp. z o.o.          1.204.350                     1.204.350                                 12,5 %
Razem:                                                                                                      9.653.400                     11.343.210                                 100 %

DLA AKCJONARIUSZY
Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie
Dlaczego
kza?

Oferujemy swoje usługi w zakresie prac projektowych, robót budowlano-montażowych, systemów sterowania ruchem kolejowym i produkcji przemysłowej.

Czytaj więcej

Gdzie jesteśmy